Kontrola najmu z Urzędu Skarbowego– jak przebiega, na co zwrócić uwagę?

Kontrola najmu z Urzędu Skarbowego– jak przebiega, na co zwrócić uwagę?

Kontrola z Urzędu Skarbowego to zgodnie z art. 1 ustawy o kontroli skarbowej działania „Celem których jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.” Urząd Skarbowy to instytucja, która u większości podatników wywołuje negatywne emocje. Wszystko jest dobrze, gdy się nie wychylamy i płacimy podatki. Jak przebiega kontrola skarbowa? Jak się do niej przygotować?

Kogo kontroluje urząd skarbowy?

Urząd skarbowy co do zasady ma obowiązek kontrolowania podatników. Wpływ na to kto zostanie skontrolowany ma wiele czynników. Najczęściej pracownicy urzędu poszukują informacji o osobach, które nie zgłosiły dochodów pochodzących z najmu. Do uzyskania takiej wiedzy wykorzystywane są różne źródła m.in. ogłoszenia prasowe i internetowe o wynajmie. Zdarza się jednak, że kontrola zostanie wszczęta z powodu wpłynięcia do urzędu skarbowego donosu od „życzliwego” sąsiada. W pierwszej kolejności sprawdzanej są osoby, których dotyczyły anonimowe doniesienia oraz osoby rozliczające się na zasadach ogólnych. Zazwyczaj są one dobrze przygotowane do kontroli, gdyż prowadzenie rozliczeń podatkowych powierzają wyspecjalizowanym firmą. Kolejną grupą, która staje się częstym przedmiotem kontroli podatkowych są osoby prowadzące najem krótkoterminowy. Różne dochody w przeciągu roku oraz VAT cieszą się szczególnym zainteresowaniem fiskusa. Osoby prowadzące zwykły najem, z którego nie uzyskują bardzo wysokich dochodów rzadko podlegają kontroli podatkowej.

Jak przygotować się do kontroli?

By dobrze i skrupulatnie przygotować się do kontroli urzędu skarbowego należy przede wszystkim sprawdzić kompletność dokumentacji w odniesieniu do zapisów znajdujących się w księgach podatkowych i ewidencjach. Jakiekolwiek braki w dokumentacji traktowane są jako nieprawidłowości, które mogą nieść za sobą daleko idące konsekwencje. Warto również sprawdzić czy każda faktura została opłacona w terminie pozwalającym zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu. Zgromadzenie wszelkich umów, zleceń oraz zamówień na usługi i towary może okazać się również przydatne. Jeśli przedsiębiorca sam wyłapał nieścisłości w dokumentacji ma prawo do korekty zeznania podatkowego wyłącznie wtedy, gdy nie została jeszcze podjęta próba kontroli wynajmującego. Warto pamiętać, że zgodnie z Art. 13 ust. 5 Ustawy O kontroli skarbowej „o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowanego”.

Zarządzanie nieruchomościami

Jak przebiega kontrola urzędu skarbowego?

Organ kontroli skarbowej nie ma obowiązku zawiadamiać podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrola skarbowa odbywa się w obecności wynajmującego, chyba że kontrolowany odmówi udziału w procedurze na piśmie. Właściciel mieszkania ma obowiązek udostępnić wszelką dokumentacje związaną z przedmiotem kontroli. Kontrola zazwyczaj odbywa się w miejscu przechowywania dokumentacji. Organ kontroli skarbowej sprawdza m.in:

  • Terminowość składanych deklaracji i płatności podatkowych
  • Poprawność niezbędnych dokumentów
  • Porównuje stan faktyczny z zapisami w dokumentacji
  • Weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów

Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole. Postępowanie kontrolne zazwyczaj kończy się decyzją wydawaną na podstawie ordynacji podatkowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba kontrolująca ma prawo do poinformowania osoby kontrolowanej o wyniku kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący jest zobowiązany do rozpatrzenia zastrzeżeń w terminie 14 dni.

Aplikacja do zarządzania najmem mieszkań

Uchybienia podczas kontroli

Jeśli po przeprowadzeniu kontroli urzędnicy stwierdzą, że osoba wynajmująca zarabia na nie zgłoszonym i nie opodatkowanym najmie lub zaniża faktyczne dochody z najmu, nie mogą uznać, że są to dochody pochodzące z nieznajomego źródła. Osobą takim nie grozi nałożenie karnej stawki PIT, ponieważ źródło jest znane i jest nim najem. Nie warto jednak robić sobie nadziei, że w takiej sytuacji będziemy bezkarni. Ujawnienie niezgłoszonego najmu oraz zaniżanie zysków z najmu może nieść za sobą konsekwencje finansowe w postaci spłaty zaległego podatku wraz z odsetkami. Nieuczciwym osobom wynajmującym grożą także kary z kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z Art. 22 ustawy kodeks karny skarbowy „Karami za przestępstwa skarbowe są: kara grzywny w stawkach dziennych, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności. Środkami karnymi są: dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, przepadek przedmiotów, ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, przepadek korzyści majątkowej, zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, podanie wyroku do publicznej wiadomości, pozbawienie praw publicznych. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie: warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie.”

Właściciel mieszkania powinien w odpowiedni sposób przygotować się do kontroli urzędu skarbowego. Oprócz sprawdzenia kompletność dokumentacji należy sprawdzić wszelkie faktury, umowy, zlecenia oraz zamówienia konkretnych dóbr i usług. Do kontroli podatkowej niezbędne są również wszelkie umowy najmu. Jeśli osoba kontrolowana posiada jedno lub dwa mieszkania na wynajem, przechowywanie umów najmu nie stanowi większego problemu. Inaczej jest w sytuacji wynajmowania wielu lokali lub rentierstwa. Nawał dokumentów często przeraża wynajmujących. Z pomocą przychodzą innowacyjne technologie. Rentumi jest idealną bazą do przechowywania danych i dokumentów dotyczących najmu nieruchomości. Aplikacja Rentumi umożliwia zarówno tworzenie umów najmu jak i całościowy podgląd umów zawartych z najemcą. Rozwiązanie to zaoszczędza czas i nerwy osoby wynajmującej. Współczesny świat jest pełen nowoczesnych rozwiązań. Warto z nich korzystać by oszczędzać zarówno czas jak i pieniądze oraz w pewnym stopniu ułatwić sobie życie.

Artykuły

Poradnik współczesnego kamienicznika

Wynajmowanie mieszkań – dawniej w kamienicach, dzisiaj w blokach – […]

Czytaj więcej

Koniec użytkowania wieczystego – czas na własność!

Koniec użytkowania wieczystego – czas na własność!   Z dniem […]

Czytaj więcej