Regulamin aplikacji

Strona główna > Regulamin aplikacji

§ 1. Postanowienia wstępne.

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu – aplikacji do zarządzania najmem lokali mieszkalnych, umieszczonej na stronie www.rentumi.pl
 2. Słowniczek:
  1. Wynajmujący – Użytkownik posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego i korzystający z Serwisu w celu obsługi wynajmu,
  2. Najemca – Użytkownik korzystający z serwisu jako Najemca lokalu mieszkalnego lub jego części,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin,
  4. Usługodawca – RENTUMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000668316, adres rejestrowy: ul. Ludomira Różyckiego 10, 71-051 Szczecin, REGON: 366778380, NIP: 8522629480, kapitał zakładowy 20.000 złotych – w całości opłacony,
  5. Użytkownik – osoba rejestrująca się w Serwisie i korzystająca z jego funkcjonalności; w przypadku osoby fizycznej pełnoletnie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. Serwis – aplikacja (oprogramowanie wraz z szatą graficzną) umieszczona na stronie www.system.rentumi.pl,
  7. Cennik – umieszczony na stronie internetowej www.rentumi.pl/cennik zbiór informacji przedstawiających koszty korzystania z funkcjonalności Serwisu
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania z aplikacji na stronie www.rentumi.pl, warunki płatności, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik musi posiadać urządzenie (np. komputer, telefon, tablet) z aplikacją zapewniającą możliwość przeglądania stron internetowych www. Dostęp do Serwisu zapewniają przeglądarki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome.
 5. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wybiera konto, które zamierza założyć, tj. przeznaczone dla Wynajmującego, tj. osoby, która posiadając tytuł prawny do lokalu mieszkalnego jest zainteresowana wynajmowaniem go lub już je wynajmuje (konto „Właściciel”) lub dla Najemcy, tj. osoby, która zamierza korzystać z czyjegoś lokalu mieszkalnego jako strona umowy najmu (konto „Lokator”). Wybór konta determinuje rodzaje funkcjonalności dostępnych dla Użytkownika, które różnią się w zależności od rodzaju konta. Za korzystanie z funkcjonalności konta „Lokator” Usługodawca nie pobiera opłat.
 6. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą zawierać między sobą umowy. Zawarcie umowy poprzedzone jest wzajemnym udostępnianiem przez Użytkowników danych osobowych. Usługodawca nakłania do rozsądnego udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby tych umów, w szczególności w sposób bezpieczny, uniemożliwiający dostęp do danych osobom trzecim.

§ 2. Rejestracja w serwisie.

 1. Użytkownik rejestruje się w Serwisie poprzez założenie konta, wyróżnianego poprzez oznaczenie „login”. Każdy Użytkownik posiada swój indywidualnie oznaczony login. Jako login służy podany przez Użytkownika nr telefonu komórkowego lub adres e-mail, które to dane służą ponadto do kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Użytkownik zakładając konto wybiera również hasło chroniące przed dostępem do konta ze strony osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest chronić hasło przed osobami trzecimi, w szczególności nie udostępniać go im. Hasło można bezpłatnie zmieniać.
 3. W celu rejestracji Użytkownik podaje swoje dane osobowe, tj.:
  1. imię i nazwisko/nazwę,
  2. adres siedziby/zamieszkania,
  3. adres do doręczeń wraz z kodem pocztowym,
  4. nr PESEL, zaś w przypadku przedsiębiorców nr NIP,
  5. adres e-mail,
  6. nr telefonu kontaktowego,
  7. seria i nr dokumentu tożsamości,
  8. w przypadku obcokrajowców – nr karty pobytu (jeżeli jest wymagana dla obcokrajowca),
  9. imię i nazwisko osoby fizycznej reprezentującej Użytkownika.
 4. Użytkownik, korzystający z konta „Właściciel” może założyć dla nowego Użytkownika konto „Lokator”, wprowadzając za zgodą tej osoby jego dane, w tym nr telefonu. Następnie na ten numer przesyłana jest przez Usługodawcę wiadomość SMS, zawierająca 4-cyfrowy kod dostępu. Jeżeli nowy Użytkownik wyraża zgodę na założenie konta, może podać „Właścicielowi” kod dostępu. Z chwilą wpisania kodu w Serwisie, dla nowego Użytkownika tworzone jest konto. Do czasu wpisania kodu Usługodawca nie przetwarza danych osobowych podanych przez Użytkownika „Właściciela”. Użytkownik, który zamierza udostępnić kod dostępu, zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z Regulaminem.
 5. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę (obowiązkowo) na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby korzystania z Serwisu. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę (dobrowolnina przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (kierowanie korespondencji handlowej, w tym oferty handlowe). Użytkownik ma prawo do:
  1. wglądu oraz żądania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy,
  2. żądania usunięcia z bazy Usługodawcy części lub całości danych dotyczących jego osoby, może się to jednak wiązać z uniemożliwieniem korzystania z Serwisu. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkownika jest Usługodawca.
 6. Usługodawca uprawniony jest, a w niektórych sytuacjach zobowiązany, do przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości.
 7. W związku z podanymi danymi osobowymi Użytkownik pełną odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych danych osobowych, zwłaszcza, jeżeli na ich skutek Usługodawca lub osoba trzecia dokona niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem.
 8. Po wskazaniu danych i utworzeniu konta Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia jego założenia poprzez otworzenie linku aktywacyjnego w wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na wskazany adres e-mail. Po otwarciu linku aktywacyjnego Usługodawca wysyła wiadomość e-mail z informacją, że konto jest aktywne. Od tego momentu Użytkownik może korzystać z konta.
 9. Rejestracja w Serwisie i utworzenie w nim konta nie podlega opłatom. Za korzystanie z funkcjonalności Serwisu Usługodawca może pobierać opłaty, zgodnie z Cennikiem. W Cenniku wskazane są wysokości opłat o charakterze cyklicznym, okres rozliczeniowy oraz rodzaje funkcjonalności dostępnych po uiszczeniu opłaty. Zmiana Cennika nie dotyczy abonamentu już opłaconego przez Użytkownika.
 10. Usługodawca w miarę możliwości dokonuje weryfikacji danych osoby posiadającej konto w Serwisie, w szczególności czy konto to nie jest założone przez inną osobę niż wskazana. Nie zwalnia to Użytkownika z obowiązku weryfikacji, przed zawarciem umowy z innym Użytkownikiem, jego danych.
 11. Na podstawie rejestracji zawarta zostaje umowa na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę, przy czym w przypadku usług odpłatnych w postaci abonamentów, skutek wypowiedzenia następuje po zakończeniu okresu trwania płatnej usługi.

§ 3. Usługi odpłatne.

 1. Użytkownik może korzystać z odpłatnych funkcjonalności Serwisu w ramach abonamentów, a także innych usług odpłatnych.
 2. Nazwy, ceny abonamentów i związanych z nimi funkcjonalności opisane, a także czas ich trwania znajdują się w Cenniku. Poza abonamentami, Usługodawca świadczy również inne odpłatne usługi wskazane w Cenniku.
 3. Użytkownik konta „Właściciel” uprawniony jest do korzystania z 14-dniowego bezpłatnego okresu testowego w postaci Pakietu Basic. Aktywacja bezpłatnego okresu testowego następuje w momencie założenia konta przez Użytkownika.
 4. Użytkownik, zamierzając skorzystać z odpłatnych funkcjonalności wybiera rodzaj abonamentu, czas jego trwania (np. dostęp miesięczny) oraz sposób płatności. Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przez Użytkownika przycisku „Wybieram abonament z obowiązkiem zapłaty”, co oznacza, że strony zawierają umowę, z określonymi wcześniej abonamentem i ceną. Świadczenie odpłatnej usługi rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę, który powiadamia o tym Użytkownika w drodze wiadomości e-mail.
 5. Niezwłocznie po uiszczeniu płatności i jej zaksięgowaniu Użytkownik uzyskuje dostęp do opłaconych funkcjonalności na czas określony, o czym Usługodawca informuje go w drodze wiadomości e-mail. Wraz z upływem okresu abonamentowego dostęp wygasa, chyba że Użytkownik przedłuży go uiszczając opłatę za kolejny okres. Przedłużenie abonamentu na kolejny okres wymaga akceptacji regulaminu według stanu na dzień złożenia dyspozycji przedłużenia.
 6. Użytkownik ma możliwość zmiany abonamentu na droższy w każdym momencie. W takim przypadku składa on zamówienie na kolejny abonament. Użytkownik uiszcza opłatę za nowy abonament, pomniejszoną o kwotę ustaloną proporcjonalnie do czasu pełnych dni niewykorzystania poprzedniego abonamentu.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik posiada otrzymany od Usługodawcy voucher uprawniający do korzystania z odpłatnych funkcjonalności, umieszcza kod vouchera w odpowiednim polu. Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przez Użytkownika przycisku „Korzystam z vouchera”, co oznacza, że strony zawierają umowę, z określonymi wcześniej abonamentem. Świadczenie usługi rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wykorzystania vouchera przez Usługodawcę, który powiadamia o tym Użytkownika w drodze wiadomości e-mail.
 8. Jeżeli Użytkownik chce zmienić abonament na wyższy, niż wynikający z vouchera, może złożyć zamówienie w trybie określonym w ust. 5. Odpłatność za zamówiony abonament następuje na ogólnych zasadach. Cena za abonament nie jest pomniejszana o wartość abonamentu przysługującego na podstawie vouchera. Po zakończeniu okresu droższego abonamentu, konto Użytkownika wraca do funkcjonalności określonych w voucherze, do czasu jego zakończenia.
 9. Ceny wskazane w Serwisie zawierają podatek VAT (brutto).
 10. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, należy wybrać właściwą opcję przy składaniu zamówienia oraz wskazać dane do faktury. Usługodawca wystawia zbiorcze faktury, do 7-go dnia danego miesiąca, za płatności dokonane i rozliczone w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
 11. Płatności za odpłatne usługi Użytkownik może dokonywać:
  1. w formie szybkiego przelewu,
  2. z wykorzystaniem karty płatniczej,
  3. w formie zwykłego przelewu bankowego,
  4. poprzez wpłatę gotówkową na rachunek bankowy.
 12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną za pomocą karty płatniczej, zwrotu dokonuje się wyłącznie na rachunek karty użytej do dokonania płatności.
 13. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest operator Tpay, tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. Przed dokonaniem płatności Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem płatności i go zaakceptować. Brak akceptacji skutkuje brakiem możliwości dokonania płatności, co przekłada się na brak możliwości skorzystania z usługi.

§ 4. Blokada konta

 1. Usługodawca w celu zapewnienia najwyższej obsługi serwisu, jak bezpieczeństwa Użytkowników, w wyjątkowych sytuacjach uprawniony jest dokonać blokady konta. Dotyczy to sytuacji, gdy:
  1. podczas rejestracji i korzystania z serwisu Użytkownik podał nieprawdziwe dane osobowe lub dane innych osób,
  2. Użytkownik podejmuje działania mogące mieć jakikolwiek wpływ na powstanie utrudnień w funkcjonowaniu Serwisu,
  3. Użytkownik podejmuje działania zmierzające do wykorzystania danych zamieszczonych w Serwisie do celów innych niż związane z korzystaniem z usług w nim oferowanych,
  4. Użytkownik założy więcej niż jedno konto w serwisie przy wykorzystaniu tego samego adresu e-mail (następuje blokada wszystkich kont założonych z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail, PESEL, NIP),
  5. Użytkownik opublikuje lub podejmie próbę opublikowania w Serwisie informacji ujawniających dane osobowe podmiotów trzecich, naruszające ich dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego,
  6. Użytkownik opublikuje lub podejmie próbę opublikowania w Serwisie informacji o charakterze SPAMU,
  7. Użytkownik naruszy tajemnicę przedsiębiorstwa Usługodawcy.
 2. Obowiązkiem Użytkownika jest poinformowanie o naruszeniu Regulaminu przez innego Uzytkownika poprzez przesłanie Usługodawcy zawiadomienia. Usługodawca dołoży starań, aby usunąć skutki zabronionego zachowaia w Serwisie i wyciągnąć konsekwencje wobec ich autora.
 3. Z chwilą blokady konta Użytkownik nie może z niego korzystać. Ponadto inni Użytkownicy, próbując skontaktować się z zablokowanym Użytkownikiem lub zawrzeć z nim umowę, otrzymają powiadomienie, że Użytkownik został zablokowany z uwagi na naruszenie Regulaminu.
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik musi pamiętać, że w przypadku
  1. podania podczas rejestracji w serwisie informacji nieprawdziwych lub
  2. dotyczących innej osoby niż rejestrująca konto
   Usługodawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach możliwość poinformowania o tym właściwych organów celem wyjaśnienia, czy działanie takie nie wypełnia znamion czynu zabronionego zagrożonego karą. Do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy ścigania Usługodawca uprawniony jest do zablokowania konta Użytkownika celem uniemożliwienia korzystania z serwisu. W przypadku użytkownika będącego konsumentem, Usługodawca zamiast blokady konta może odmówić zawarcia z takim użytkownikiem umowy dot. oferowanych za pośrednictwem serwisu usług.
 5. Zarządzając serwisem staramy się szanować wolę Użytkownika, dlatego też oprócz blokady konta, może ono zostać usunięte na wyraźną prośbę Użytkownika. Wskazówki co do sposobu postępowania przy usunięciu konta zamieszczone są w serwisie.

§ 5. Postanowienia dotyczące konsumentów

 1. Osoba fizyczna będąca konsumentem uprawniona jest w terminie 14 dni do odstąpienia od zawartej umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć również na formularzu wysyłanym Użytkownikowi wraz z potwierdzeniem aktywacji konta i wysłać je na adres info@rentumi.pl
 3. Skutki odstąpienia od umowy w powyższych okolicznościach regulują – w zakresie nie sprecyzowanym w niniejszym regulaminie – właściwe przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 4. Jeżeli osoba fizyczna będąca konsumentem zgłasza Usługodawcy chęć natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi (wybór opcji „natychmiastowa aktywacja abonamentu”), tj. jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, w przypadku odstąpienia w trybie określonym w ust. 1 Użytkownik będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia (proporcjonalnie do czasu trwania świadczenia usługi), z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 5. Użytkownik będący konsumentem może złożyć Usługodawcy reklamację przesyłając ją na adres info@rentumi.pl Aby jak najszybciej rozpoznać reklamację, powinna ona zawierać następujące informacje:
  1. przedmiot reklamacji,
  2. dane reklamującego,
  3. rodzaj reklamowanej usługi,
  4. krótki opis powodu złożenia reklamacji,
  5. datę powzięcia informacji o okolicznościach opisanych w zastrzeżeniach,
  6. żądania Użytkownika,
  7. dane kontaktowe, w tym nr telefonu, a w przypadku, gdy Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie odpowiedzi w formie wiadomości e-mail, również adres e-mail.
 6. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca udziela odpowiedzi w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie odpowiedzi.

§ 6. Generowanie dokumentów.

 1. Użytkownik może nieodpłatnie generować dokumenty, według zamieszczonych przez Usługodawcę wzorów, uzupełnione o dane wprowadzone przez Użytkownika.
 2. Korzystanie z dokumentów następuje na odpowiedzialność Użytkownika. Usługodawca nie gwarantuje zgodności z przepisami rozwiązań prawnych zastosowanych w treści dokumentów. Udostępnienie wzoru dokumentu nie stanowi usługi prawnej.
 3. Użytkownik pobierając umowę najmu lub inny dokument zobowiązany jest do sprawdzenia, czy zamieszczone w niej dane oraz postanowienia odpowiadają woli stron umowy.

§ 7. Pomoc fachowców.

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom dane kontaktowe osób wykonujących prace niezbędne do utrzymania przedmiotu w należytym stanie, w szczególności prace naprawcze, konserwatorskie, przeglądy okresowe itp.
 2. Dane kontaktowe mają charakter wyłącznie informacyjny i grzecznościowy. Usługodawca nie zapewnia Użytkownika o jakości usług świadczonych przez daną osobę. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego ustalenia kwalifikacji tej osoby.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i oceny Użytkowników korzystających z usług tych osób.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność wprowadzanych danych w Serwisie z rzeczywistym stanem faktycznym, zarówno danych osobowych jak i innych niezbędnych do korzystania z funkcjonalności, takich jak dane najemców, wysokość czynszu, umówiony termin płatności czynszu itp.
 2. Nie ma możliwości korzystania z Serwisu, w szczególności założenia konta, bez zaakceptowania Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu Usługodawca wysyła Użytkownikowi drogą mailową nową wersję Regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach. Użytkownik podczas pierwszego logowania zobowiązany jest do zapoznania się z nową wersją Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian, umowa ulega rozwiązaniu, co oznacza, że konto Użytkownika zostaje dezaktywowane. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie trwania opłaconego okresu określonych funkcjonalności, Użytkownik może korzystać z Serwisu w oparciu o dotychczasową wersję Regulaminu, najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otrzymał wiadomość o zmianie Regulaminu. W stosunku do Użytkownika, który nie zaakceptował nowej wersji Regulaminu, nie ma możliwości zmiany abonamentu na droższy. Za niewykorzystane pełne dni do końca okresu abonamentu Użytkownik otrzymuje proporcjonalny zwrot płatności.
 3. Użytkownik odpowiedzialny jest za umieszczane w Serwisie materiały, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych przysługujących do nich osobom trzecim. Użytkownik traktowany jest jako osoba publikująca materiały w Serwisie, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Z wyłączeniem konsumentów, sądem właściwym do rozstrzygania sporów Usługodawcy i Użytkownika jest Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie.
 5. Wszystkie informacje i treści zamieszczone na stronie, w tym obrazy, grafiki itp., objęte są ochroną praw autorskich. Ich wykorzystywanie przez osoby inne niż Usługodawca jest zabronione i może wiązać się z odpowiedzialnością karną lub cywilną.
 6. Dane dotyczące zawartej indywidualnej umowy, indywidualnego procesu reklamacyjnego, a także przebiegu kontaktów z konkretnym Użytkownikiem objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 7. W przypadku zmiany danych adresowych Użytkownika (adres fizyczny, telefon, adres e-mail), jest on zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę wskazując nowe dane. W przypadku braku aktualizacji danych, oświadczenia kierowane do Użytkownika w oparciu o poprzednio wskazane dane traktuje się jako skutecznie doręczone. Przepisy kodeksu cywilnego o składaniu oświadczeń woli stosuje się odpowiednio.
 8. Obowiązki dotyczące aktualizacji danych adresowych i skutki ich braku dotyczą w równym stopniu Usługodawcy.
 9. W sprawach nieobjętych postanowieniami regulaminu stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny, a także inne powszechnie obowiązujące.