Regulamin Rentumi
 
Regulamin określa zasady działania serwisu funkcjonującego pod domeną rentumi.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z usług. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres
odpowiedzialności Rentumi, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 
§ 1 Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 
1. Rentumi – Rentumi sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., adres
siedziby: Ludomira Różyckiego 10, 71-051 Szczecin, KRS: 0000684518, NIP: 8522632708, REGON: 367647183, reprezentowana przez: Michał Pytlak, Wojciech Kłodziński.
 
2. Użytkownik – podmiot, który poprzez akceptację Regulaminu uzyskał dostęp do usług
świadczonych przez Rentumi.
 
3. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Rentumi konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Rentumi. Użytkownik może
tworzyć kolejne konta.
 
4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między
Użytkownikiem, a Rentumi z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści
odpowiadającej treści Regulaminu.
 
5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym
w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Rentumi.
 
6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Rentumi pod domeną rentumi.pl, umożliwiający Użytkownikom
wykonywanie akcji i przechowywanie danych związanych z obsługą swoich klientów w ramach prowadzonej działalności.
 
7.Newsletter – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 
8. Usługi – wszelkie świadczenia Rentumi na rzecz Użytkownika w ramach Umowy.
9. Usługa Płatna – oznacza usługę Rentumi w wersji Rozszerzonej.
 
§ 2 Warunki techniczne korzystania z Serwisu
1. Właścicielem Serwisu jest Rentumi.
2. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie prawidłowo skonfigurowanej
przeglądarki. Preferowane przeglądarki to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera. Niezbędne jest również posiadanie przez Użytkownika urządzenia
umożliwiającego dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do
przeglądania jej zasobów, który akceptuje pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych
kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących
procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania typu wtyczki,
rozszerzenia, skrypty przeglądarek internetowych może spowodować nieprawidłowe
funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
 
§ 3 Korzystanie z Serwisu oraz opłaty
1. Rejestrując Konto Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na jego
warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem
następujących oświadczeń:
 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Rentumi,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rentumi umieszczonych w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej oraz telefon informacji systemowych, wiadomości od Rentumi (newsletter) oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
 • akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu wynikającym z postanowień Regulaminu.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony
z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
4. Rejestracja Użytkownika polega na podaniu jego adresu e-mail oraz ustanowieniu
pierwszego hasła. Formularz rejestracji znajduje się na stronie rentumi.pl
5. Dokonując rejestracji Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Usług świadczonych przez
Rentumi w wersji podstawowej. W przypadku chęci skorzystania z wersji rozszerzonej należy
wykupić wybrany abonament.
 
§4 Dane osobowe i Polityka Prywatności
1. Serwis może zbierać dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika. Mogą być
to:
 • adres elektroniczny;
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • nr telefonu;
 • data urodzenia;
 • dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym
2. Administratorem danych osobowych jest Rentumi, który/a dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Rentumi przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy, a także w celu prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Rentumi zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych Użytkownika i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych Użytkownika na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Rentumi w ramach realizacji prawa Użytkownika do kontroli przetwarzanych danych osobowych, zapewnia Użytkownikowi prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu administratorowi danych. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Rentumi i za zgodą Użytkownika.
4.Rentumi nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Rentumi zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności Użytkowników i z najwyższą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Rentumi zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Rentumi sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Rentumi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.
6. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych.
7. Serwis stosuje pliki „cookies”. Są to informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do ich indywidualnych potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Administratora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe. Użytkownik Serwisu ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Jednakże, w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być niemożliwe.
8. Rentumi wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa serwisu Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
 • w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.
9. Użytkownik może podpisać z Rentumi umowę powierzenia danych osobowych. W tym celu wymagane jest wysłanie prośby o zawarcie takiej umowy na adres info@rentumi.pl
 
§ 5 Zasady korzystania z Serwisu
1. Działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu są niedopuszczalne. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Jeżeli Użytkownik dopuszcza się takich działań, Rentumi ma prawo zablokować lub usunąć jego Konto Użytkownika.
2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
3. Zabronione jest korzystanie z Kont należących do innych podmiotów oraz
udostępnianie swojego Konta innym podmiotom.
 
§ 6 Rozwiązanie Umowy
1. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez podania
przyczyny.
2. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie e-mail na adres info@rentumi.pl. Wszelkie dane użytkownika zostaną bezpowrotnie usunięte.
3. Z ważnych przyczyn Umowa może zostać rozwiązana przez Rentumi poprzez
zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika.
4. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Rentumi, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Rentumi.
 
§ 7 Oświadczenia i gwarancje
1. Rentumi gwarantuje, że będzie świadczyć Usługi zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi poziomu jakości usług.
2. Rentumi nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
3. Rentumi nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Rentumi.
8. Rentumi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
9. Rentumi nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 
§ 8 Zmiany Regulaminu
1. Rentumi zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. O zmianie Regulaminu Rentumi poinformuje Użytkowników poprzez informację zamieszczoną na stronach Serwisu oraz za pomocą e-maila wysłanego na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Rentumi nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronach Serwisu.
3. Regulamin dostępny jest na stronie rentumi.pl
 
§ 9 Postępowanie reklamacyjne
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi oferowane przez Rentumi są przez niego nienależycie wykonywane.
2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@rentumi.pl.
3. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika powinna zawierać jego imię i nazwisko, adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Rentumi rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
 
§ 10 Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Rentumi jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Rentumi będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.