Cesja umowy

Homepage > Centrum Inwestora > Cesja umowy

Cesja umowy najmu lokalu użytkowego.

Zgodnie z treścią art. 659 Kodeksu cywilnego, przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Jednym ze sposobów na rozwiazanie umowy najmu z wyny najemcy jest nic innego jak cesja umowy na inną osobę, którą najemca sam musi znaleźć.

Cesją nazywamy przeniesienie wierzytelności ( umowy) z majątku pierwotnego wierzyciela(najemcy), określanego mianem cedenta, do majątku osoby trzeciej, zwanej także cesjonariuszem( przyszły najemca). Podstawą dokonania takiej czynności prawnej jest każdorazowo właściwa umowa.

Cesja dopuszczalna jest na podstawie dwóch przepisów Kodeksu cywilnego – art. 509 oraz 519. przepis nr. 509 mówi: ”

Art. 509. § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Przepis 519 :

Art. 519. § 1. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

§ 2. Przejęcie długu może nastąpić:

1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;

2) przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. “

 

Pamietajmy, że przy każdym działaniu prawnym musimy zadbać o najwyzszej jakości przygotowane pismo/ umowę. Dlatego cały zespół Rentumi wraz z wieloma konsultacjami prawniczymi oraz partnerami, przygotował dokument o nazwie ” Cesja umowy najmu”, by jak najbardziej ułatwić pracę Tobie oraz osobom, które tego potrzeubją.

 

W trosce o Państwa wygodę poniżej zamieszczamy gotowy plik PDF, który można pobrać poprzez wciśnięcie przycisku:

Pobierz w postaci PDF

Articles

Rentumi app – remote apartments rental

Resting in hot Spain or sitting comfortably at home, we […]

Read more

Mieszkanie Plus

“Mieszkanie Plus” – rewolucja na polskim rynku nieruchomości? Na chwilę […]

Read more