Amortyzacja najmu – kiedy, jak stosować i z jakich stawek amortyzacji korzystać?

Jak skutecznie obniżyć podatek lub w ogóle go nie płacić. Doskonałym rozwiązaniem jest amortyzacja najmu wynajmowanego mieszkania. Zazwyczaj można legalnie wynajmować mieszkanie pomniejszając wysokość podstawy opodatkowania a nawet pomniejszyć podatek do zera. Jak to zrobić? Jak stosowanie amortyzacji najmu ogranicza prawo? Jakie stawki amortyzacji najmu przyjąć?  


Pojęcie amortyzacja najmu i możliwości jej zastosowania  


Każde mieszkanie, które jest regularnie użytkowanie z czasem niszczeje i zmniejsza się jego standard. Kosztami związanymi z zużyciem nieruchomości jest tzw. amortyzacja najmu. Jest to wartość wyrażana w procentach odzwierciedlająca spadek wartości mieszkania.  

Zgodnie z Art. 32 Ustawy o rachunkowości „Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. „Amortyzacje można stosować w stosunku do nieruchomości, których jesteśmy właścicielem, współwłaścicielem lub posiadamy spółdzielcze prawo właściwości. Jest swego rodzaju kosztem uzyskania przychodu. Procentowy spadek wartości mieszkania można wrzucić w koszty jedynie, gdy, właściciel lokalu rozlicza się na zasadach ogólnych lub na zasadzie podatku liniowego. Niestety w chwili obecnej rozliczając się ryczałtowo nie uzyskamy żadnych korzyści z amortyzacji najmu, wynajmowanego mieszkania.

Korzyści i wady z amortyzacji najmu, wynajmowanego mieszkania


Ustalenie wartości początkowej amortyzowanej najmu nieruchomości 

Aby móc przystąpić do obliczania amortyzacji najmu należy wpisać nieruchomość do ewidencji środków trwałych. Kolejnym krokiem jest ustalenie początkowej wartości mieszkania.

Jeśli mieszkanie zostało zakupione, wartość początkowa stanowić będzie sumę kwoty zawartej w własnościowym akcie notarialnym, opłat notarialnych, skarbowych oraz prowizji. 

Jeśli mieszkanie zostało odziedziczone w spadku  niezbędna będzie pomoc rzeczoznawcy, który określi wartość pierwotną mieszkania. W przypadku wybudowania nieruchomości jej wartość stanowi całkowity koszt jej wytworzenia (w tym koszty materiałów oraz robocizny). Jeśli nie wiemy, jak obliczyć wartość początkową lokalu lub posiadamy nieruchomość na wynajem, która była użytkowana, warto skorzystać z tzw. przyspieszonej amortyzacji najmu obniżając wartość podatku nawet do zera. Przyśpieszona amortyzacja najmu obliczana jest na podstawie indywidualnej stawki, która może wynosić nawet 10%.


Własna stawka amortyzacji jest możliwa, gdy:   

  • W przed dzień zakupu mieszkanie było użytkowane min. przez 5 lat  
  • Przed wpisaniem nieruchomości do ewidencji środków trwałych właściciel wprowadził ulepszenia przekraczające lub równe 30% wartości mieszkania.  


Istotną kwestią są także wszelkiego rodzaju ulepszenia, które właściciel  wprowadza w lokalu. Koszty remontu lub wykończenia mieszkania nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, lecz jako ulepszenie środka trwałego będą  powiększać wartość początkową lokalu co równoznaczne jest z odliczeniem tych kosztów poprzez amortyzację najmu


Stawka amortyzacji najmu nieruchomości 

Stawka amortyzacji dotyczy roku i odpisy z jej racji mogą odbywać się co miesiąc, co kwartał lub raz w roku. Oprócz stawki indywidualnej polskie prawo przewiduje jeszcze dwie stawki procentowe dla nieruchomości

  • 1,5 % dla lokali mieszkalnych oraz przy amortyzacji uproszczonej,
  • 2,5 % dla budynków i lokali nie mieszkalnych oraz lokali właścicieli posiadających własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. 


Indywidualna stawka amortyzacji jest stosowany, gdy dotyczy nieruchomości z pełną własnością oraz jeśli: 

  • W przed dzień zakupu mieszkanie było użytkowane min. przez 5 lat  
  • Przed wpisaniem nieruchomości do ewidencji środków trwałych właściciel wprowadził ulepszenia przekraczające lub równe 30% wartości mieszkania.  

Gdy spełnimy jeden z powyższych warunków możemy samodzielnie wybrać jaką stawką chcemy amortyzować mieszkanie.

Okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat (czyli maksymalna stawka wynosi 10%). Po upływie 10 lat, gdy mieszkanie się zamortyzuje i właściciel wyrazi chęć jego sprzedaży należy zapłacić podatek od całości kwoty sprzedaży a nie od różnicy pomiędzy sprzedażą a ceną zakupu. Po zbyciu nieruchomości można napisać stosowne oświadczenie, w którym informujemy fiskusa, że całą kwotę ze sprzedaży przeznaczymy na cele mieszkaniowe w przeciągu 2 lat. W takim przypadku w ogóle nie płacimy podatku. W związku z powyższym stawkę amortyzacji można wybrać od 0% do 10%. Właściciele sami decydują, ile procent rocznie chcemy dokonywać odpisów amortyzacyjnych
Najczęściej wybieranie maksymalnej stawki amortyzacji jest nieopłacalna i amortyzację najmu należy dostosować do uzyskanych przychodów.

Należy pamiętać, że raz wybranej stawki nie będzie można już zmienić. Zgodnie z Art 22 h Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.”
Stawki amortyzacyjne dopisujemy do ewidencji podatkowej ostatniego dnia miesiąca. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego można dokonać w miesiącu następnym po miesiącu pierwszego wynajmu


Aby móc korzystać z amortyzacji najmu nieruchomości,

należy prawidłowo wybrać:

formę opodatkowania oraz 
stworzyć odpowiednią umowę najmu, określając w niej dokładną wysokość czynszu. 

Powierzenie skonstruowania takiego dokumentu profesjonalistom często jest kosztowne i czasochłonne, a nawet bardzo często nie jest on zabezpieczający w 100%, a jeżeli tak się zdarzy, zabezpiecza on jedynie jedną stronę najmu, czyli wynajmującego (właściciela mieszkania).


Lepszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w dostępne na rynku umowy, gwarantujące bezpieczeństwo obu stron, sporządzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów, wynikające z wieloletniego doświadczenia praktycznego, a także sprawdzone przez 3 kancelarie prawne.Gwarancja bezpieczeństwa najmu dla obu stron!


Jeżeli chcesz zajmować się wynajmem mieszkań i robić to bezpiecznie, a także legalnie, niezbędna do tego będzie umowa.

Specjalnie dla Ciebie, sporządziliśmy umowy oparte na 10 letnim doświadczeniu, dzięki którym Twój wynajem będzie bezpieczny, a także Twoi najemcy, będą w pełni zadowoleni z zagospodarowanego dla nich bezpieczeństwa.

Dzisiaj zaopatrując się w dowolną umowę najmu, mieszkania, pokoju, okazjonalnego, czy instytucjonalnego, otrzymujesz od nas darmowy bonus! W postaci Check Listy Weryfikacji Najemcy 2019!

Amortyzacja najmu, bonus do umów najmu, check lista weryfikacji najemcy 2019.

Artykuły

RODO w umowie najmu

Po latach debaty Unia Europejska ostatecznie opublikowała ogólne rozporządzenie o […]

Czytaj więcej

Jak nie płacić podatku za wynajem mieszkania?

Posiadanie nieruchomości inwestycyjnej może być świetnym sposobem na zwiększenie stabilności […]

Czytaj więcej

Jakie zagrożenia niesie najem i jak się zabezpieczyć

Jednym z głównych elementów sukcesu najmu nieruchomości jest znalezienie dobrych […]

Czytaj więcej

Jak zgłosić umowę najmu do urzędu skarbowego

Istnieją nieskończone sposoby na inwestowanie swoich pieniędzy. Jedną z opcji […]

Czytaj więcej