4 sposoby na terminową płatność czynszu przez najemcę

Osoba wynajmująca mieszkanie oczekuje, aby lokator co miesiąc uiszczał opłaty czynszowe. Niestety, jest to aspekt, nad którym wielu właścicieli nie ma kontroli: co miesiąc czekają, czy i kiedy ich najemcy zdecydują się zapłacić. Kiedy lokatorzy nie płacą czynszu w terminie, wielu właścicieli uważa, że jedynym sposobem działania jest eksmisja. Chociaż jest to jedna z opcji, należy jej używać tylko w ostateczności, ponieważ zajmuje dużo czasu, pieniędzy i wysiłku. O zabezpieczeniu terminowości płatności czynszu warto zastanowić się już w czasie podpisywania umowy najmu. Niektóre zapisy mogą w znaczącym stopniu ułatwić nam ubieganie się o spłatę należności.

Kaucja

Dobrym pomysłem jest także uwzględnienie w umowie kaucji będącej zabezpieczeniem wynajmującego w przypadku zniszczenia lokalu. Art. 6. Ustawy o ochronie praw lokatorów określa, iż „zawarcie umowy wynajmu mieszkania może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu”. Kaucja sama w sobie nie podlega opodatkowaniu. Należy jednak pamiętać, że obowiązek ten powstaje w sytuacji, kiedy kaucja zostanie pobrana na poczet np. zaległego czynszu. Warto również pamiętać, że zgodnie z art.5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”.

Weksel

Weksel to dokument, w którym najemca lub osoba trzecia zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz oznaczonej osoby. Osoby decydujące się na zabezpieczenie w formie weksla mają możliwość dochodzenia swoich praw w drodze postępowania nakazowego. Postępowanie to jest szybsze i tańsze od zwykłego postępowania. Uzyskanie nakazu zapłaty uwarunkowane jest prawidłową treścią tegoż dokumentu. Dokument powinien zawierać nazwę weksel, nazwisko osoby, na której ciąży obowiązek zapłaty czynszu, określenie terminu płatności, miejsce i sposób płatności, określenie osoby na rzecz której płatność ma zostać wykonana, datę i miejsce sporządzenia weksla oraz podpis osoby wystawiającej weksel. Warto również pamiętać, że zgodnie z art.506 kodeksu prawa cywilnego „. W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy wierzyciel otrzymuje od dłużnika weksel lub czek.”

kaucja
kaucja

Dobrowolna egzekucja

Powszechną i najbardziej znaną metodą zabezpieczającą terminową płatność czynszu jest dobrowolne poddanie się egzekucji. Powyższą formę zabezpieczenia reguluje art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z jego zapisami „Tytułami egzekucyjnymi są: 1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem; 1 1 ) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu; 4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie; 5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności; 6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi. § 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.” By zabezpieczyć terminową płatność czynszu do umowy najmu warto dołączyć oświadczenie dotyczące dobrowolnego poddania się egzekucji w przypadku niewywiązania się z obowiązku zapłaty czynszu określonego w umowie najmu. Posiadając tego typu dokument w przypadku opóźnień w płatnościach najmu właściciel mieszkania może wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie sprawie klauzuli wykonalności po uzyskaniu pozytywnego dla niego wyroku podjąć kroki wszczynające postępowanie komornicze.

zabezpieczenie czynszu
zabezpieczenie czynszu

Zaoferowanie rabatu za terminowe płatności

Warto zastanowić się, czy nie zaoferować swoim najemcom niewielkiej zniżki za terminowe opłacenie czynszu. Niewielka zniżka może zmotywować najemców do terminowych płatności w przyszłości. Jest to rozwiązanie korzystne również dla właściciela mieszkania, ponieważ czynności te skracają czas spędzany na ściganiu zadłużeń.

Zaletą wynajmu nieruchomości jest łatwy i szybki dochód pasywny. Niestety zdarzają się sytuacje, w których lokatorzy z przyczyn losowych lub czystej premedytacji zalegają z płatnościami czynszu. Jeśli właściciel mieszkania nie zabezpieczył się przed taką sytuacją stosując odpowiednie zapisy w umowie najmu, pozostaje mu wszczęcie egzekucji opartej na prawomocnym wyroku sądowym. Windykacja należności jest żmudna i czasochłonna a działania na własną rękę zazwyczaj nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z pomocą przychodzi innowacyjna aplikacja Rentumi. Gdy lokator zalega z płatnością aplikacja poinformuje go o przeterminowanej płatności. Otrzyma on wiadomość sms. Rentumi przewiduje karne opłaty za taką formę przypomnienia o płatności w wysokości 5 zł/sms. Jeśli mimo starannie przygotowanej umowy najmu, w której aplikacja uwzględnia zapisy zabezpieczające przed tego typu sytuacjami, wystąpią dalsze problemy z windykacją Rentumi pomoże w szybkim skierowaniu sprawy do firmy windykacyjnej. Biznes wynajmu nieruchomości nigdy nie był tak prosty. W końcu zyskasz czas dla siebie razem z aplikacją Rentumi.

umowa wynajmu mieszkaniaumowa wynajmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF / Umowa najmu pokoju PDF

5/5 - (1 vote)

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej