Umowa najmu mieszkania zabezpiecza Cię przed każdym lokatorem

Jako wynajmujący jedną z najgorszych sytuacji, w których można się znaleźć, jest problematyczny najemca, który nie przestrzega warunków zawartych w podpisanej umowie najmu. Istnieje wiele powodów dla których warto pozbyć się najemców, takich jak spowodowanie poważnych szkód w nieruchomości, pozostanie na nieruchomości po wygaśnięciu umowy najmu i ciągłe łamanie zasad umowy. Ale najczęstszym powodem eksmisji najemcy jest opóźniona płatność czynszu lub jej brak. Jednak istnieją wyjątki, w których lokatorzy są chronieni a eksmisja znacznie utrudniona. By eksmitować z wynajmowanego mieszkania ciężarną kobietę, bezrobotnego, osób nieletnich, niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych, obłożnie chorych oraz emerytów i rencistów. W tych przypadkach w celu pełnoprawnej eksmisji należy znaleźć eksmitowanym lokum zastępcze lub lokal socjalny, co w znaczącym stopniu wydłuża cały proces eksmisji.

Chronieni lokatorzy

Wielu właścicieli wynajmowanych nieruchomości obawia się zmiany statusu materialnego swojego najemcy lub pogorszenia jego stanu zdrowia. Mając na uwadze Art. 14 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobach gminy  zmianie kodeksu cywilnego „Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec: 1) kobiety w ciąży, małoletniego, osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ubezwłasnowolnionego oraz osoby sprawującej nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej, 3) obłożnie chorego, 4) emeryta lub rencisty spełniającego kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 5) osoby posiadającej status bezrobotnego, 6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.” Artykuł ten spędza sen z powiek właścicielom mieszkań wynajmowanych przez nieuczciwych najemców. Warto jednak wiedzieć, że sam fakt zwolnienia z pracy i niewypłacalności (brak opłat czynszowych) lub zajścia kobiety w ciąże, nie jest przeciwwskazaniem do wstrzymania procedur eksmisyjnych. Niemniej jednak należy pamiętać, że kierując sprawę eksmisji osób należących do grupy szczególnie chronionej na drogę sądową nie otrzymamy decyzji o eksmisji w trybie natychmiastowym lub w ściśle określonym terminie. W takich sytuacjach sąd w czasie orzekania eksmisji najczęściej przyznaje bezrobotnemu prawo do mieszkania socjalnego. Jeśli do tego dojdzie eksmisja zostanie wstrzymana do czasu przyznania osobie bezrobotnej przez gminę lokalu socjalnego. Procedura ta może trwać miesiącami a nawet latami co naraża osobę wynajmującą na duże straty finansowe. Dodatkowo opróżnienie lokalu nie może odbywać się w okresie od 1 listopada do 31 marca. Sytuacja ma się podobnie w przypadku osób nieletnich, niepełnosprawnych, ubezwłasnowolnionych, obłożnie chorych i osób starszych.

bezpieczny wynajem

Jaką formę najmu wybrać by zabezpieczyć się przed nieuczciwymi najemcami?

Jeśli lokatorzy z grupy osób szczególnie chronionych, nie płacą czynszu lub dopuszczają się naruszeń zapisów umowy, należy jak najszybciej rozpocząć działania mające na celu odzyskanie swojego lokalu. W pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad tym czy nasza umowa wynajmu mieszkania umożliwia wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu. Zgodnie z Art. 673 Ustawy kodeks cywilny „Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.” Wypowiedzenie musi być sformułowane pisemnie oraz zawierać uzasadnienie. Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego „Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator: pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 obowiązek udostępnienia lokalu ust. 4.” 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umów zawieranych na czas określony. Zgodnie z art. 673 Kodeksu cywilnego „Jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny miesięcznie – na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny – na jeden dzień naprzód. Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.” Zgodnie z literą prawa, aby móc rozwiązać umowę na czas określony należy przed podpisaniem wyżej wymienionego dokumentu uzupełnić go o odpowiednią klauzulę określającą przypadki, po których zaistnieniu wypowiedzenie umowy najmu będzie możliwe. Przesłanki te muszą być określone precyzyjnie. 

Jedną z najistotniejszych form zabezpieczających właściciela przed nieuczciwym najemcą, który zaliczany jest do grupy osób szczególnie chronionych prawem jest umowa najmu okazjonalnego. Istotnym elementem tego typu umów jest konieczność deklaracji najemcy, że w określonych przypadkach dobrowolnie podda się eksmisji oraz wskazuje nieruchomość do której w takim przypadku może się przeprowadzić.. By uniknąć wszelkich wątpliwości ustawodawca narzucił na strony umowy najmu okazjonalnego obowiązek obecności notariusza przy podpisywaniu tego typu dokumentów.

umowa najmu okazjalnego
Mallet of justice!

By uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, długoterminowych strat oraz braku możliwości korzystania z własnej nieruchomości warto skupić się na stworzeniu rzetelnej i profesjonalnej umowy najmu okazjonalnego. By być pewnym, iż wszystkie ważne elementy zostały zawarte w wyżej wymienionym dokumencie warto skorzystać z innowacyjnego rozwiązania jakim jest aplikacja Rentumi. Dzięki profesjonalnemu generatorowi umów stworzysz w szybki i łatwy sposób umowę spełniającą Twoje oczekiwania. Dodatkowo aplikacja wyposażona jest w system zarządzania najmem. Dzięki Rentumi można na bieżąco śledzić swój najem pod względem aktualnych lokatorów, liczników, wyposażenia oraz rozliczeń związanych z danym mieszkaniem. W przypadku niepłacenia czynszu Rentumi wesprze właściciela mieszkania w ściąganiu zaległego zobowiązania oraz pozwoli na szybkie skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej. To innowacyjne narzędzie najmu pozwala zaoszczędzić nie tylko czas ale i zapobiegać niepotrzebnym stresowym sytuacją. 

umowa wynajmu mieszkaniaumowa najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF / Umowa najmu pokoju PDF

Oceń nas!

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej